Trzeba Coś Robić

28 tekstów – auto­rem jest Trze­ba Coś Ro­bić.

Ni­by tyl­ko frus­trac­ja stoi na drodzę samoudoskonalenia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 marca 2018, 17:35

Za­mar­twiałem się do sza­leństwa, nie przej­mując się obłąkaniem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 marca 2018, 18:05

Żyję w świecie metrycznym,
Działam na za­sadach imperialnych. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 lutego 2018, 12:49

Dzi­siaj dzień mój,
Suk­ces wielki,
Siódmy miesiąc,
Bez butelki. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 lutego 2018, 11:04

Spoczy­wa na nas brzemię,
Którę dźwi­gamy z gracją,
Za ko­lej­ne pokolenie,
Z ko­lejną własną racją. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 31 stycznia 2018, 13:51

Mój ro­zum wciąż nie pot­ra­fi objać,
Ser­ce nie przyj­mu­je świat,
Porzu­ciłem ten bez­pie­czny schemat,
Ob­rałem no­wy szlak. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 stycznia 2018, 12:09

Jes­li czu­jesz że do­bieg­niesz do me­ty. Znaczy że jest ona sta­now­czo za blisko. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 stycznia 2018, 10:53

Ja­ko dziec­ko marzyłem żeby umrzeć,
Odejść w zapomnieniu,
To mój pies dał mi dom,
Nie ja jemu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 stycznia 2018, 20:22

Od­poczy­wam za karę,
Nie działam dla nagrody,
Szli­fuje tyl­ko progi,
Włas­nej głupoty. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 stycznia 2018, 12:40

Przez chwilę odeb­ra­no mi mój oddech,
Daw­ko­wano jak tabletki.
Strach mnie zaśle­pił przez mo­ment, ale po­kazał też wyjście. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 stycznia 2018, 23:36
Trzeba Coś Robić

Logopololo

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Trzeba Coś Robić

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność

15 marca 2018, 09:16fyrfle sko­men­to­wał tek­st Niby tyl­ko frus­trac­ja stoi [...]

14 marca 2018, 17:35Trzeba Coś Ro­bić do­dał no­wy tek­st Niby tyl­ko frus­trac­ja stoi [...]

13 marca 2018, 18:05Trzeba Coś Ro­bić do­dał no­wy tek­st Zamartwiałem się do sza­leństwa, [...]

17 lutego 2018, 12:52Trzeba Coś Ro­bić sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj dzień mój, Suk­ces wiel­ki, Siódmy [...]

17 lutego 2018, 12:49Trzeba Coś Ro­bić do­dał no­wy tek­st Żyję w świecie met­rycznym, Działam [...]

7 lutego 2018, 14:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj dzień mój, Suk­ces wiel­ki, Siódmy [...]

7 lutego 2018, 11:04Trzeba Coś Ro­bić do­dał no­wy tek­st Dzisiaj dzień mój, Suk­ces wiel­ki, Siódmy [...]

2 lutego 2018, 08:51$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Spoczywa na nas brze­mię, Którę [...]

31 stycznia 2018, 23:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st Spoczywa na nas brze­mię, Którę [...]

31 stycznia 2018, 13:51Trzeba Coś Ro­bić do­dał no­wy tek­st Spoczywa na nas brze­mię, Którę [...]