Trzeba Coś Robić

33 teksty – auto­rem jest Trze­ba Coś Ro­bić.

Za­gad­nienie jak każde in­ne.. nie ro­zumiem miłości rodzi­ciel­skiej, ze stro­ny dziec­ka. Dlacze­go to czyn mi­nie nie przystosowanym? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 marca 2018, 14:20

Za­gad­nienie jak każde in­ne.. nie ro­zumiem miłości rodzi­ciel­skiej, ze stro­ny dziec­ka. Dlacze­go to czyn mi­nie nie przystosowanym? 

myśl • 29 marca 2018, 12:43

W do­mu tyl­ko pies był dojżały, emocjonalnie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 marca 2018, 18:51

Nie, spa­dałem z tonu,
Spa­dałem z tronu,
Przeszłość,
Złamałem krzesło. 

myśl • 24 marca 2018, 16:00

Nie, spa­dałem z tonu,
Spa­dałem z tronu,
Przeszłość,
Złamałem krzesło. 

myśl • 24 marca 2018, 16:00

Ni­by tyl­ko frus­trac­ja stoi na drodzę samoudoskonalenia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 marca 2018, 17:35

Za­mar­twiałem się do sza­leństwa, nie przej­mując się obłąkaniem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 marca 2018, 18:05

Żyję w świecie metrycznym,
Działam na za­sadach imperialnych. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 lutego 2018, 12:49

Dzi­siaj dzień mój,
Suk­ces wielki,
Siódmy miesiąc,
Bez butelki. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 lutego 2018, 11:04

Spoczy­wa na nas brzemię,
Którę dźwi­gamy z gracją,
Za ko­lej­ne pokolenie,
Z ko­lejną własną racją. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 31 stycznia 2018, 13:51
Trzeba Coś Robić

Logopololo

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Trzeba Coś Robić

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność

29 marca 2018, 14:44piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zagadnienie jak każde in­ne.. [...] 

29 marca 2018, 14:20Trzeba Coś Ro­bić do­dał no­wy tek­st Zagadnienie jak każde in­ne.. [...] 

29 marca 2018, 12:43Trzeba Coś Ro­bić do­dał no­wy tek­st Zagadnienie jak każde in­ne.. [...] 

26 marca 2018, 18:51Trzeba Coś Ro­bić do­dał no­wy tek­st W do­mu tyl­ko pies [...]

24 marca 2018, 16:00Trzeba Coś Ro­bić do­dał no­wy tek­st Nie, spa­dałem z to­nu, Spa­dałem [...]

24 marca 2018, 16:00Trzeba Coś Ro­bić do­dał no­wy tek­st Nie, spa­dałem z to­nu, Spa­dałem [...]

15 marca 2018, 09:16fyrfle sko­men­to­wał tek­st Niby tyl­ko frus­trac­ja stoi [...]

14 marca 2018, 17:35Trzeba Coś Ro­bić do­dał no­wy tek­st Niby tyl­ko frus­trac­ja stoi [...]

13 marca 2018, 18:05Trzeba Coś Ro­bić do­dał no­wy tek­st Zamartwiałem się do sza­leństwa, [...]

17 lutego 2018, 12:52Trzeba Coś Ro­bić sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj dzień mój, Suk­ces wiel­ki, Siódmy [...]